Gallery

 

ONE BY ONE

1

Relativity

The positive energy of the beautiful crushes or is crushed by the negative energy of the ugly, depending on what each one expects out of an object or situation. But if someone sheds light on the dark sides of our mind then we will be able to see all the sides of the object – situation equally well and decide where we really have to head to. The coexistence of the good and the bad is axiomatic. The problem lies within the answer to the question: what is good and what is bad?

 

Σχετικότητα

Η θετική ενέργεια του όμορφου καταπλακώνει ή καταπλακώνεται από τη αρνητική ενέργεια του άσχημου, ανάλογα με το τι αναζητά ο καθένας από ένα αντικείμενο ή μια κατάσταση. Αν όμως κάποιος ρίξει φως στις σκοτεινές πλευρές του μυαλού μας, τότε θα μπορέσουμε να δούμε εξίσου καλά όλες τις πλευρές του αντικειμένου – κατάστασης και να αποφασίσουμε που πρέπει πραγματικά να κατευθυνθούμε. Η συνύπαρξη του καλού και του κακού είναι δεδομένη. Το πρόβλημα είναι η απάντηση του ερωτήματος: τι είναι καλό και τι κακό;

 

 

2

Early Circle

This work focuses more on the philosophy of the actions than on the detail of the forms. It presents an ugly version of evolution of human life. It begins with the birth ( fetus on the piece of work) and continues with the swing and the noose. It is inspired from an unpublished poem I wrote in 1994 titled «the ropes».

Great is the joy of man

swinging

on two thick ropes

hanging on the branch of a tree.

Great is the misfortune of man

swinging

on two thick ropes

hanging on the branch of a tree.

 

Some  of the questions originating from this work are:

Who is happier? The man on the swing or the hanged man?

Is the man, who is swinging, happy?

Could the noose be the salvation of some people

What’s the aim of the fetus, to live or die?

 

Πρώιμος Κύκλος

Το έργο αυτό εστιάζει περισσότερο στη φιλοσοφία των πράξεων κι όχι στη λεπτομέρεια των μορφών. Παρουσιάζει μια άσχημη εκδοχή εξέλιξης της ανθρώπινης ζωής. Ξεκινάει από τη γέννηση (έμβρυο, πάνω στο έργο) και συνεχίζει με την κούνια και την κρεμάλα. Είναι εμπνευσμένο από ένα ανέκδοτο ποίημα που είχα γράψει το 1994 με τίτλο “τα σκοινιά”:

Μεγάλη η χαρά του ανθρώπου

που κάνει κούνια

σε δυο χοντρά σκοινιά

που κρέμονται απ’ το κλαρί ενός δέντρου.

Μεγάλη η δυστυχία του ανθρώπου

που κάνει κούνια

σε ένα χοντρό σκοινί

που κρέμεται απ’ το κλαρί ενός δέντρου.

 

Μερικά από τα ερωτήματα που δημιουργούνται από το έργο αυτό είναι:

Ποιος είναι πιο ευτυχισμένος… ο άνθρωπος που κάνει κούνια ή ο κρεμασμένος;

Είναι ο άνθρωπος που κάνει κούνια ευτυχισμένος;

Μήπως η κρεμάλα αποτελεί λύτρωση για κάποιους;

Ποιος είναι ο στόχος του εμβρύου… να ζήσει ή να πεθάνει;

 

3

Freedom or slavery?

The thought of being on a balcony with a limitless view, makes you want to open your arms and reach the horizon, giving you a sense of freedom. There is, however, always someone watching you, and even someone who wants to stop you. A man holding a gun is trying to enslave you, or is it that he is fighting for his own freedom? And when you look at the armed guy straight in the eyes, telling him «Shoot», will you be as proud as a slave? Or is it perhaps that you shout «shoot me if you can” to the fighting slave? And the glass floor of Freedom mutilates the poor man’s body. But there is always a hidden heart which makes pictures so lively, ready almost to talk to you.

 

Ελευθερία ή Σκλαβιά;

Η σκέψη πως είσαι σ’ ένα μπαλκόνι με απέραντη θέα, η οποία σε προδιαθέτει ν’ ανοίξεις τα χέρια σου και να την πιάσεις, σου δίνει μια αίσθηση ελευθερίας. Υπάρχει όμως κάποιος που πάντα σε παρακολουθεί και ίσως και κάποιος που θέλει να σε σταματήσει. Κάποιος με όπλο προσπαθεί να σε σκλαβώσει… ή μήπως αυτός παλεύει για τη δική του ελευθερία;  Κι όταν κοιτάς τον οπλισμένο κατάματα και του λες «ρίξε», θα ‘σαι περήφανος σαν σκλάβος; Ή μήπως φωνάζεις «ρίξε αν μπορείς» στον μαχόμενο δούλο; Και το γυάλινο πάτωμα της Ελευθερίας διαμελίζει το σώμα του ανθρωπάκου… Μα υπάρχει πάντα μια κρυμμένη καρδιά, που δίνει ζωντάνια στις εικόνες, ώστε να μπορούν να σου μιλήσουν…

 

Squaring the circle

4α

Squaring the circle

One of the most ancient geometric problem is squaring the circle, that is the making of a square using a ruler and a pair of compasses, the square having the same square with the one of a given circle. The construction does not give an solution to the mathematical problem itself but art can give interpretations and different dimensions to the way the problem are approached, whatever their character is.

This creation can turn around itself and the shadow with the shape of the circle becomes a square.

“The materials used for the construction of the work are CDs and disks which contained all the information it collected at times by those who have tried to solve the problem of squaring the circle”.

Ο Τετραγωνισμός του Κύκλου

Ένα από τα αρχαιότερα γεωμετρικά προβλήματα είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου, η κατασκευή δηλαδή ενός τετραγώνου με τη χρήση κανόνα και διαβήτη, του οποίου το εμβαδό να είναι ίσο με εκείνο ενός δοθέντος κύκλου. Σίγουρα η δημιουργία αυτή δεν αποτελεί την καθεαυτού λύση του μαθηματικού προβλήματος αλλά η τέχνη μπορεί να δώσει ερμηνείες και διαφορετικές διαστάσεις στην προσέγγιση των προβλημάτων, όποια κι αν είναι η φύση τους.

Το συγκεκριμένο έργο περιστρέφεται και ο σκιά με σχήμα κύκλου μετασχηματίζεται  σιγά – σιγά σε σχήμα τετραγώνου.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του έργου είναι CDs και δισκέτες, τα οποία περιέχουν όλη την πληροφορία που συνέλεξαν κατά καιρούς όλοι όσοι προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου.

 

5

The unbearable wilderness of the being

What is wilder? Man or the wild nature? Animals kill mainly to eat in order to survive. Man does not kill necessarily in order to eat. Is he to blame? Nature has created him quite claiming or it has left him margin to evolve in that way. If we saw that he is not to blame, since he is not a sensible being, shouldn’t he limit his “wilderness”? Can we compare the wilderness coming from his instinct with the one resulting from a kind of logical procession?

The work was constructed initially with earthly material (metal) and then some plastic (human derivative) was used aiming to show the human transgression – intervention.

Η Αβάσταχτη Αγριότητα του  Όντος

Τι είναι πιο άγριο; Ο άνθρωπος ή η άγρια φύση; Τα ζώα σκοτώνουν κυρίως για να φάνε με στόχο την επιβίωση. Ο άνθρωπος δεν σκοτώνει απαραίτητα για να φάει. Φταίει όμως; Η φύση τον έχει πλάσει τόσο διεκδικητικό ή του έχει αφήσει τα περιθώρια να εξελιχθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο. Κι αν πούμε πως δεν φταίει, μιας και λογικό όν δεν έπρεπε να περιορίζει την «αγριότητά του»; Μπορούμε άραγε να συγκρίνουμε την αγριάδα που προέρχεται ενστικτωδώς με αυτή που προέρχεται από λογικές διεργασίες.

Το έργο δημιουργήθηκε αρχικά πάνω σε γήινα υλικά (μέταλλο) και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και πλαστικό (ανθρώπινο παράγωγο), με στόχο να δείξει την ανθρώπινη υπέρβαση – παρέμβαση.

 

6

The beginning of the end and the end of the beginning

Whatever begins ends. Or not? Should we think that every end could be a new beginning?

In this work, the image of the end appears on the left whereas the image of the beginning on the right (the opposite way of the “normal” course of things…)

Η Αρχή του Τέλους και το Τέλος της Αρχής

Ό, τι ξεκινάει έχει και τέλος. Ή μήπως όχι; Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε πως κάθε τέλος μπορεί να είναι μια νέα αρχή;

Στο έργο η εικόνα του τέλους εμφανίζεται αριστερά ενώ της αρχής δεξιά (αντίστροφα δηλαδή από την ορισμένη ως συνήθη φορά των πραγμάτων…).

 

7

Sociability

People are social being by nature. Nowadays, the idea of sociality is shaking. What could the development of this idea be?

Κοινωνικότητα

Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι κοινωνικό ον. Στην εποχή μας η έννοια της κοινωνικότητας κλονίζεται. Ποια θα είναι άραγε η εξέλιξή της;

 

8

White Dress

In a white background,

a white object,

stops the white light

and creates a black shadow.

Some white rubbish,

made a white dress

looking for a body…

Detail needs light…

 

Λευκό Φόρεμα

Σε λευκό φόντο,

ένα λευκό αντικείμενο,

σταματάει το λευκό φως

και δημιουργεί μια μαύρη σκιά.

Μερικά λευκά σκουπίδια,

φτιάξαν φόρεμα λευκό

που αναζητά το σώμα…

Η λεπτομέρεια θέλει φως…

9

Love’s Light

In the dark, a crack of light…

…an indication of love…

With the shadow as background, light is one level ahead and indicates…

Αγάπης Φως

Μες στο σκοτάδι, μια πτυχή φωτός…

…μια ένδειξη αγάπης…

Με φόντο τη σκιά, το φως βρίσκεται ένα επίπεδο μπροστά και υποδεικνύει…

 

10

Circle of the life

The footprint of a tumor, in this case of a structure (or an act, or situation (Past or Current) or an event) interpreted with a specific shape. This interpretation is certainly not advocated by the set of parameters that contribute to the creation. The expansion and «integration» of the figure is the shadow that occurs when the object illuminated by a single point. So, while the footprint of the project consists of a semicircle, the supplementing with shadow transforms the shape to a circle. The creation of this shadow was made with the set of overlapping shadows from tumors with strict geometric lines (cubes, rectangulars, pyramids).

Ο κύκλος της Ζωής

Το αποτύπωμα ενός όγκου, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιας κατασκευής, ή μιας πράξης ή μιας κατάστασης  (τωρινής ή παρελθοντικής) ή ενός γεγονότος ερμηνεύεται μ’ ένα συγκεκριμένο σχήμα. Η ερμηνεία αυτή σίγουρα δεν πρεσβεύει το σύνολο των παραμέτρων που συντελούν στη δημιουργία. Η επέκταση και «ολοκλήρωση» του σχήματος γίνεται με τη σκιά που προκύπτει όταν η δημιουργία φωτιστεί από ένα και μοναδικό σημείο. Έτσι, ενώ η κάτοψη – αποτύπωμα του έργου αποτελείται από ένα ημικύκλιο, η συμπλήρωσή του με τη σκιά του μετατρέπει το σχήμα σε κύκλο. Η δημιουργία της σκιάς έγινε με το σύνολο των αλληλεπικαλυπτόμενων σκιών που προκύπτουν από όγκους με αυστηρές γεωμετρικές γραμμές (κύβους, πυραμίδες, παραλληλεπίπεδα).

 

11

Democritus

 

 

13

Che Guevara

 

 

14

John Lennon

 

 

15

Marilyn Monroe

 

 

16

Albert Einstein

 

 

20

Konstantinos Kavafis

 

18

Romeo & Juliet

 

 

22

The Invisible Rider

Proudly on his horse …

But no one can see him …

Only his shadow appears …

… his actions, his words …

Make the intangible, visible …

…and he is talking to you …

Hear him…

 

O Αόρατος Καβαλάρης

Περήφανος πάνω στο άλογό του…

Μα κανείς δεν μπορεί να τον δει…

Μοναχά η σκιά του φαίνεται…

… οι πράξεις του, τα λόγια του…

Κάνει το άυλο, ορατό…

…και σου μιλάει…

Άκουσέ τον…

 

 

27

People

 

 

35

Quest – Αναζήτηση

 

 

36

Fertilization – Γονιμοποίηση

 

 

37

Amusement – Διασκέδαση

 

38

Joy – Χαρά

 

39

Loss – Απώλεια

 

40

Purification – Κάθαρση

 

42

Xanthi’s Niki – Η Νίκη της Ξάνθης

 

19

Vasilis Spanoulis – Βασίλης Σπανούλης

 

44

Nick Gkalis – Νίκος Γκάλης

 

45

Crazy Horses – Παράλογα Άλογα

IMG_20160722_083337

Date – Ραντεβού

I ‘ll be there
Strange, like my creator
Alone, between people looking me
Moveless, like godness Afrodyte in the museum
Speachless, giving thoughts around me
…, with my mouth ready to …
…, to keep you for ever
But ready, for the kiss
The kiss that coming with the sun
The «morning kiss»
Our secret date

Θα είμαι εκεί…
Παράξενη, σαν τον δημιουργό μου
Μοναχική…ανάμεσα στον κοσμό που με κοιτάει
Ακίνητη…σαν την θεά Αφροδίτη στο μουσείο
Αμίλητη…σκορπώντας όμως σκέψεις
Ατίθαση…με στόμα έτοιμο να ορμήξει
Ανίκανη…να σε κρατήσω πάντα δίπλα μου
Μα έτοιμη…για το φιλί
Εκείνο το φιλί που φέρνει η ηλιαχτίδα
Το πρωινό φιλί
Κρυφό μας ραντεβού

 

IMG_20160728_100106

Dolphines – Δελφίνια

Χορεύοντας στο νερό

Πόσα μάτια έχουν λαμπυρίσει;
Πόσα στόματα έχουν φωνάξει;
Πόσα χείλη έχουν γελάσει;
Πόσα δάχτυλα έχουν δείξει;
Πόσα παιδιά έχουν πηδήξει;
Πόσοι μεγάλοι έγιναν παιδιά;
Πόσοι ζωγράφοι εμπνεύστηκαν;
Πόσοι ποιητές έγραψαν;
Πόσες καρδούλες σκίρτησαν;
Πόσα βλέμματα περίμεναν με αγωνία;
Δύο δελφίνια οι «φταίχτες» για όλα τούτα!

Dancing on the water

How many eyes became brighter?
How many mouths …
How many lips …
How many children …
How many older became children?
How many painters inspired?
How many poets wrote?
How many hearts …
How many … were waiting?
Two dolphins … for all these.

IMG_20160912_100105

Evolution 1 – Εξέλιξη 1

IMG_20160912_103848

Evolution 2 – Εξέλιξη 2

IMG_20160912_111605

Evolution – Εξέλιξη

IMG_20160912_112302

Evolution 3 – Εξέλιξη 3

I was born…
I grew up…
and I will probably become an old man…
This is evolution
and nobody can get away from it
Υear after year
Day after day,
Hour after hour,
everything is changing.
I was a child and in an hour I became
an old man.
As long as the earth turns round
life will go on and on…
Γεννήθηκα…
Μεγάλωσα…
και μάλλον θα γεράσω…
Αυτή ειναι η εξέλιξη
κανένας δεν ξεφεύγει…
Χρόνο με χρόνο,
Μέρα με μέρα,
Ώρα με ώρα
όλα αλλάζουν
Μες σε μια ώρα έγινα
από παιδί παππούλης.
Όσο η γη θα στρέφεται
η ζωή θα προχωράει

 

IMG_20160825_212656

Fantasy – Φαντασίωση

Fantasy

I am looking for you, years now!
My fantasy’s love…


I am looking for you, years now!
My fantasy’s love…
I know that you are next to me
and looking for our love.
I am founding you!
Every night… in a dream!
You are coming and hugging me…
Your touching is like the air…
Mindly love game
On the morning, alone again…
I am waiting to come back…
I am looking for you, years now!
My fantasy’s love…

Φαντασίωση

Σε ψάχνω χρόνια!
Φανταστική μου αγάπη…
Το ταιριαστό σου κορμί περιμένουν
οι αγκάλες μου να σφύξουν.
Σε ψάχνω χρόνια!
Φανταστική μου αγάπη…
Ξερω πως είσαι δίπλα μου
κι αναζητάς τον έρωτά μας.
Σε βρίσκω!
Κάθε βράδυ…σ’ένα όνειρο!
Έρχεσαι και μ’αγκαλιάζεις…
Αερικό το άγγιγμα σου…
Νοερή ερωτοτροπία
Και το πρωί ξυπνάω μόνος πάλι…
Περιμένω να γυρίσεις…
Σε ψάχνω χρόνια
Φανταστική μου αγάπη

received_10157444711640693 1

Guitar – Κιθάρα

Passionate choreography

Curves talking in a language different than yours
Vacuum and matter in their unusual bodies
Unknown but lovely melodies
Incoherent but also completely harmonious
They are looking for an interpreter and the find light
Now passion can be clearly seedn
Now anyone can listen to melodies..
Imaginary..
As long as they want!

Παθιασμένη χορογραφία

Καμπύλες που μιλάνε σ’ άλλη γλώσσα απ’ τη δική σου.
Κενό και ύλη στα ασυνήθιστα κορμιά τους.
Άγνωστες μα εύηχες μελωδίες
Ασυνάρτητες μα και απόλυτα αρμονικές
Μεταφραστή γυρεύουν και τον βρίσκουνε στο φως
Τώρα ξεκάθαρα διαγράφεται το πάθος
Τώρα μπορεί κανείς ν’ ακούσει μελωδίες…
Φανταστικές…
Αρκεί να θέλει!

received_903870049741686

Humanster

Humanster

I am looking to the mirror
Goodmorning…
I am saying to me, smilling
How beautiful am I, thinking
The … in the living room
The dog … in the garden…
he is waiting to feed him
but first, I have to feed my fishes

the …
the dog in chain… he protects me from the people
the fishes…

I am looking to the mirror, again…
How good man am I, …

Ανθρωπο-τέρας

Κοιτάω στον καθρέφτη
Καλημέρα…
μου λέω, χαμογελαστός.
Πόσο ωραίος είμαι, σκέφτομαι
Το καναρίνι κελαηδάει στο σαλόνι
Ο σκύλος γαυγίζει στην αυλή…
περιμένει να τον ταϊσω…
αλλά πιο πριν θα ρίξω τροφή στα ψαράκια μου

Το καναρίνι στο κλουβί…κελαηδάει μόνο για μένα…
ο σκύλος με αλυσίδα… με προστατεύει απ’ τους ανθρώπους…
τα ψαράκια στη γυάλα… με χαλαρώνει η κυκλική τους πορεία…

Ξανακοιτάω στον καθρέφτη…
Πόσο «ωραίος άνθρωπος» είμαι, συλλογιέμαι…

received_903870409741650

Humanster – Ανθρωποτέρας

multiple

Multiple Faces – Πολλαπλά Πρόσωπα

Multiple faces

White and black
This is the way that you see them, but thatΆs not the way it is
They have colour

Dead and motionless in time
This is the way that you see them, but thatΆs not the way it is
They have power

Silent and expressionless
This is the way that you see them, but thatΆs not the way it is
They are calling you

Odorless and intanglible…
This is the way that you see them, but thatΆs not the way it is
A scent of creation, the light and the air

These faces
want you near them
To give them the power, the colour, the information

Πολλαπλά πρόσωπα

Άσπρα και μαύρα
Έτσι το βλέπεις, μα δεν είναι
Έχουνε χρώμα

Νεκρά και ακίνητα στο χρόνο
Έτσι τα βλέπεις, μα δεν είναι
Έχουν ενέργεια

Σιωπηλά κι ανέκφραστα
Έτσι τα βλέπεις, μα δεν είναι
Σου φωνάζουν

Άοσμα και άυλα
Έτσι τα βλέπεις, μα δεν είναι
Μια μυρωδιά δημιουργίας, το φως κι ο αέρας.

Τούτα τα πρόσωπα
σε θέλουν δίπλα τους
Να μεταδώσεις την ενέργεια, το χρώμα, την πληροφορία.

14341397_935271389934885_1628647745_n

Runner – Δρομέας

Runner

I am running
To the sea
With the sea breeze …
I am running with all of you
We are a team
Runners, great athlets
and admirers of beauty,
we will all run aiming at winning.
And we will all be winners
even those who lose.

Δρομέας

Τρέχω
Στη θάλασσα
Με τη θαλάσσια αύρα
Τρέχω μαζί με όλους εσάς
Είμαστε μια παρέα
Δρομείς, μεγάλοι αθλητές
και θαυμαστές του ωραίου,
όλοι μαζί θα τρέχουμε
με στόχο μας τη νίκη.
Και όλοι θα κερδίσουμε
ακόμα και οι χαμένοι.

received_899060053556019

Wedding proposal – Πρόταση Γάμου

Wedding proposal

I know
you were waiting this
but you were afraid
you were afraid …
and run far
If you want to know…
yes
I was afraid
what am I going to do, I said…
but I heard inside me,
my soul was shouting me…
with closed eyes
I talked with my soul
So… I want… me and you…
to live together
… the light,
the morning light, sun’s light…
and…
we will have a lot of witness
every morning with us.

Πρόταση γάμου

Το ξέρω
το περίμενες
μα πάντοτε φοβόσουν
φοβόσουνα μην φοβήθω
και τρέξω να ξεφύγω
Αν θες να ξέρεις…
ναι
φοβήθηκα…
τι πάω να κάνω ,είπα…
μ’άκουσα μέσα μου βαθιά,
που φώναζε η ψυχή μου…
και με τα μάτια μου κλειστά
κουβέντιασα μαζί της.
Θέλω λοιπόν,εγώ και εσύ
να ζήσουμε παρέα
κουμπάρο θα ‘χουμε το φως,
το πρωινό, του ήλιου…
και μάρτυρες θα ‘ναι πολλοί,
κάθε πρωί μπροστά μας.

13503129_10209958975240739_7497141048078346160_o

Bell tower – Καμπαναριό

 

47

TV100

Flames 1

Flames – Φλόγες

Φλόγες

 

Καίγομαι στη φωτιά που άναψα μέσα μου…

Δεσμώτης της αδυναμίας μου…

Υπόδουλος του τώρα και του ακάματου…

Καταδικασμένος ηττοπαθής…

Ανεξέλεγκτα αναίσθητος…

Ζητιάνος της στιγμής που θα παλαίψω…

… κι αν παλαίψω…

ΘΑ ΝΙΚΗΣΩ…

χάσω – κερδίσω…

Flames

I’m burning in the fire I lit inside me…

captive of my weakness…

slave of the present and of sloth…

doomed to be a defeatist…

uncontrollingly impassible…

beggar of the moment I will fight..

if I fight…

I WILL WIN…

win or lose…

IMG_20170730_181725

Travelling the light – Ταξιδεύοντας στο Φως

Ταξιδεύοντας στο Φως

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ!!!

Στον κόσμο που μας έτυχε…

Στον κόσμο που δεχτήκαμε…

Στον κόσμο που οριοθετήθηκε από άλλους…

Στον κόσμο που βλέπουμε, που αγγίζουμε, που γευόμαστε, που ακούμε, που μυρίζουμε…

Στον κόσμο που δεν ψάξαμε…

Στον κόσμο που όλα επιτρέπονται κι όλα απαγορεύονται…

Είμαστε ελεύθεροι να δούμε το απόκοσμο φως…

Κι αν κοιτάξουμε…

θα μας κοιτάξουνε περίεργα…

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ;;;

Travelling the light

WE ARE FREE!!!

In a world that was brought upon  us…

in a world that we accepted…

in a world that was confined by others…

in a world that we see, touch, taste, listen, smell…

in a world we didn’t seek for…

In a world where everything is permitted and everything is forbidden…

We are free to see the unearthly light…

and if we look…

we will be looked at strangely…

ARE WE FREE???

IMG_20170915_180431

The Weightless scales – Αβαρής Ζυγός

The weightless scales

The triptych consists of three rotating parts and one stable.

Using the light, the parallel rotation ( not the movement) of the work of art changes into the vertical movement of the shadow, which seems to “talk” with the still shadow of the stable part of the triptych.

The right rotating sculpture combined with the stable one make up the world of the ideas, whereas the left rotating part with the stable one compose the material world ,the world of the senses and of the carnal desires.

The world of ideas

In the world of ideas all human figures are not people but ideas which are born, they reach maturity, they roam and they finally perish…During the rotation one can see the conception  of an idea, the evolution and the birth of this notion as well as the parallel disaster of another idea which watches the birth. The foetus leaves his mother’s body, grows up and becomes integrated into the body of a man who stands opposite a woman. As the ideas wander about ,there are desires too. A hand turns up and moves towards the breast of a woman but it doesn’t touch it, it rises up to her face.

The world of the material, of the senses and of the carnal desires.

In this world one can detect all the human senses in a complete rotation. The viewer is asked to search for them.

The work refers to the material as well as to the perishable nature of it when it is murdered, destroyed and changes condition. Also, a reference is made to the carnal desires at different points during the rotation of the sculpture.

Αβαρής Ζυγός

Το τρίπτυχο αποτελείται από δύο περιστρεφόμενα έργα κι ένα σταθερό. Με τη χρήση του φωτός επιτυγχάνεται η μετατροπή της παράλληλης περιστροφής του έργου (κι όχι κίνησης) σε κάθετη κίνηση της σκιάς, η οποία «συζητάει» με τη ακίνητη σκιά του σταθερού έργου. Το δεξί περιστρεφόμενο γλυπτό σε συνδυασμό με το σταθερό αποτελούν τον κόσμο των ιδεών ενώ το αριστερό περιστρεφόμενο με το σταθερό αποτελούν τον κόσμο των αισθήσεων, της ύλης και των σαρκικών επιθυμιών.

Ο κόσμος των ιδεών

Σ’ αυτόν τον κόσμο, όλες οι ανθρώπινες φιγούρες δεν είναι άνθρωποι, αλλά ιδέες, οι οποίες γεννιούνται, ωριμάζουν, περιφέρονται, καταστρέφονται… Στη διάρκεια της περιστροφής μπορεί κανείς να δει την κύηση μιας ιδέας, την εξέλιξη της εγκυμοσύνης, τη γέννηση της ιδέας και την παράλληλη καταστροφή μιας άλλης που παρακολουθεί τη γέννα. Το έμβρυο αποκολλάται από τη μητέρα, ωριμάζει και ενσωματώνεται στο σώμα ενός άντρα, που στέκεται απέναντι από μια γυναίκα. Καθώς οι ιδέες κυκλοφορούν, υπάρχουν επιθυμίες… Ένα χέρι εμφανίζεται και κατευθύνεται προς το στήθος της γυναίκας… αλλά δεν το αγγίζει κι ανυψώνεται μέχρι το πρόσωπό της.

Ο κόσμος των αισθήσεων της ύλης και των σαρκικών επιθυμιών

Σ’ αυτόν τον κόσμο διακρίνονται όλες οι ανθρώπινες αισθήσεις στο σύνολο της περιστροφής. Ο θεατής καλείται να τις αναζητήσει. Στο έργο γίνεται αναφορά και στην ύλη καθώς και στη φθαρτότητά της ύλης, που σε κάπιο σημείο δολοφονείται, καταστρέφεται κι αλλάζει κατάσταση. Αναφορά γίνεται επίσης και στις σαρκικές επιθυμίες σε διάφορα σημεία κατά την περιστροφή του γλυπτού…

 

IMG_20171204_182807_HDR
Ματωμένος κόσμος
Αναφορά με τη σκιά…
Κενό στη θέση του στρατιώτη…
Μεγάλη απώλεια…
Μονάχα τα σημάδια του αίματος,
που ανεξίτηλα έβαψε τις πέτρες…
Μαυρίλα γύρω…
Τι κι αν ο ήλιος φώτιζε…
Μαύρα όλα τα ‘βλεπε ο στρατιώτης…
Αναφορά με τη σκιά…
Οι υπόλοιποι όλοι εδώ;
Αναφορά…
Ενημέρωση…
Παιχνίδι τακτικής…
Μαζεύονταν τα βράδια και σχεδίαζαν…
Και οι από δω…
Και οι από κει…
Και οι δεκαεφτά…
Θα βάλουμε αυτό εδώ κι αυτό εκεί…
Και σαν φωτίσει ο ήλιος…
… θα δούμε …
… και περίμεναν …
Μετρούσαν τα κενά και τις σκιές…
Μετράνε τα κενά και τις σκιές…
Χρόνια τώρα…
Αιώνες…
Αναφορά με τη σκιά.

 

 

9b1bbe8b41d60bda0610a603f43747c958024b16

Maria Kallas

 

64

Κραυγή – Scream

 

65

Έκπληξη – Surprise

Αν δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς βλέπεις, προσπάθησε περισσότερο. Όταν το δεις, θα δεις ξεκάθαρα ένα έκπληκτο πρόσωπο κοριτσιού.

If you can’t understand what exactly is this, try more. When you will see it, you ‘ll see a surprised face of a girl

 

66

Ζέβρα – Zebra

 

67

Πνεύμα Οχυρό – Spirit Fort

 

68

Προσευχή – A Prayer

 

69

Εγκιβωτισμός – In the box

Η σκιά του έργου πέφτει πάνω στο πρόσωπό μου, προκειμένου να μην εξαιρέσω τον εαυτό μου από αυτή την τάση για την οποία μιλάω. Θα παρατηρήσετε λοιπόν, δύο ανθρωπάκια που τραβούν τα χείλη μου, για να χαμογελάσω. Ένα άλλο μου βάζει σκουλαρίκι στη μύτη. Ένα μου αλλάζει το χρώμα των ματιών κι ένα μου χτενίζει τα φρύδια. Με καλλωπίζουν… Στην ουσία όμως με βάζουν σε ένα κουτί… Δείτε πάνω αριστερά στη σκιά. Ένα ανθρωπάκι με χτίζει… με εγκιβωτίζει…
Το έργο παραπέμπει στην προβολή, κυρίως μέσω του διαδικτύου, των ωραιοποιημένων σωματικών μας στοιχείων, αποκρύπτοντας τον κενό (τις περισσότερες φορές) εσωτερικό μας κόσμο… Βλέπε selfie και λοιπές φωτογραφίσεις…

 

71

Ένας γέρος – An old man

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s